Обов’язки власника та обмеження його прав - Курс ІІ, семестр 3,4 Затверджено на спільному засіданні кафедр цивільного...

^ Обов’язки власника та обмеження його прав.

 • Первісні та похідні підстави набуття права власності.

 • Загальні та спеціальні підстави набуття права власності.

 • Момент виникнення права власності у набувача майна за договором.
 • ^ Підстави припинення права власності.

 • Випадки примусового вилучення майна, яке належить особі на праві власності.

 • Загальна характеристика та види права спільної власності.

 • Право спільної часткової власності.

 • Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності.

 • Поділ майна, що є у спільній частковій власності, та виділ з нього частки.

 • Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників.

 • Право спільної сумісної власності.

 • Поділ майна, що є у спільній сумісній власності, та виділ з нього частки.
 • ^ Цивільно-правові засоби захисту права власності.

 • Право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов).

 • Право на захист права власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов).

 • Поняття і види спадкування. Склад спадщини.

 • Відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини.

 • Спадкоємці. Право на спадкування. Усунення від права на спадкування.

 • Поняття заповіту та його види. Умови дійсності заповіту.

 • Форма заповіту. Порядок посвідчення заповіту.

 • Скасування і зміна заповіту. Визнання заповіту недійсним.

 • Права заповідача. Заповідальний відказ.

 • Право на обов’язкову частку у спадщині.

 • Заповіт з умовою. Заповіт подружжя.

 • Виконання заповіту. Повноваження виконавця заповіту.

 • Черговість спадкування за законом.

 • Прийняття спадщини. Строк прийняття спадщини та наслідки його пропущення.

 • Відмова від прийняття спадщини: поняття та правові наслідки. Відумерлість спадщини.

 • Спадковий договір.

 • Поняття права інтелектуальної власності та його співвідношення з правом власності.

 • Суб’єкти та об’єкти авторського права.

 • Особисті та майнові права авторів. Строки чинності авторських майнових прав, правові наслідки їх закінчення.

 • Загальна характеристика суміжних прав. Суб’єкти та об’єкти суміжних прав.

 • Поняття, суб’єкти та об’єкти патентного права.

 • Охоронні документи на об’єкти патентного права, права та обов’язки, що випливають з них.

 • Право інтелектуальної власності на комерційне найменування та

  географічне зазначення.

  1. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.  9. Критерії оцінки успішності студентів


  Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з цивільного права здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК), індивідуальної роботи студентів та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Результати ПМК та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; питання, що виносяться на ПКЗ – від 0 до 50 балів.

  ПКЗ з цивільного права здійснюється у формі іспиту з основних питань, що потребують творчої відповіді та уміння використовувати отриманні знання.

  Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включаються 3 питання.

  До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ в балах.


  ^ Розподіл балів, присвоюваних студентам

  Модуль І

  (поточне тестування)

  Модуль ІІ

  (індивід. робота)


  Підсумковий іспит


  Сума


  ЗМ1

  ЗМ 2

  ЗМ 3

  ЗМ 4

  ЗМ 5

  ЗМ 6  8

  50
  100
  7


  77


  7


  7


  7


  7

  ^ ЗМ – змістовний модуль


  Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно такої шкали:

  ^ Оцінка

  за шкалою

  ECTS  ВИЗНАЧЕННЯ

  Оцінка за національною шкалою

  Оцінка за 100-бальною шкалою, що використовується в НЮАУ


  A

  ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок


  5

  90-100


  B

  ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками  4

  80-89


  C

  ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

  75-79


  D

  ЗАДОВІЛЬНО- непогано, але зі значною кількістю недоліків  3

  70-74


  E

  ДОСТАТНЬО- виконання задовольняє мінімальні критерії

  60-69


  FX

  НЕЗАДОВІЛЬНО- потрібно попрацювати перед тим, як перескласти


  2  35-59


  F

  НЕЗАДОВІЛЬНО- необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

  1-34
  1. Список рекомендованої літератури*

  Цивільне право України: Підручник: У 2-х томах /За ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. Т.1. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре». 2004.

  Цивільне право України: Підручник: у 2-х кн. /О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової.-2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2004. Кн. 1.

  Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах /За заг. ред. Я.М. Шевченко. Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре». 2003.

  Кодификація приватного (цивільного) права України. /За ред. проф. А. Дов­герта. - К.: Український центр правничих студій. - 2000.

  Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины /Под ред. Ю.С. Червоного. – АК.: Истина, 2003.


  * Додатковий список літератури дивись в електронному курсі з навчальної дисципліни «Цивільне право України» (частина 1 та частина 2).  6335014032087074.html
  6335117967788343.html
  6335259307195516.html
  6335337103640768.html
  6335414623942554.html