Мірошниченко Катерина Борисівна методичні рекомендації - страница 12

ПОГОДЖЕНО

Директор Навчально-методичного

кабінету ПТО у м. Києві

__________ К.Б.Мірошниченко

«___»__________20___р.


ПОГОДЖЕНО

(замовник кадрів)


_________________

«___»__________20___р.ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника Головного управління освіти і науки (КМДА)

__________ М.С.Кучинський

«___»__________20___р.^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Назва навчального закладу (у родовому відмінку)

для підготовки кваліфікованих робітників високого рівня кваліфікації з числа осіб, які мають повну загальну середню освіту, з професій:

код, назва професії, рівень кваліфікації

ІІ ступінь навчання Термін навчання 1,5 року

Кваліфікація –

ІІІ ступінь навчання

Кваліфікація -

І. Графік навчального процесу


міс-яці

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

ступінь

курс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

ІІ

1

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

к

к

п

п

п

п

п

п

ппка

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

п

п

п

п

п

пдка

к

к

к

к

к

к

к

к

к

ІІІ

2

тв

тв

тв

тв

тв

тв

тв

п

п

п

п

ппка

тв

тв

тв

тв

тв

тв

т

в

п

п

п

п

п

д

к

а^ Т – теоретичне навчання, В – виробниче навчання, П – виробнича практика, ПКА – поетапна кваліфікаційна атестація,

ДКА – державна кваліфікаційна атестація, К – канікули


ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА БЮДЖЕТОМ ЧАСУ


Ступінь навчанняКурс
Професійно-практична підготовка

Державна кваліфікаційна атестація (інші форми контролю)

Святкові

Канікули

Всього навчального часу

Професійно-теоретична підготовка

Виробниче навчання у навчальному закладі

Виробниче навчання на виробництві чи сфері послуг

Виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг

тижн.

год.

тижн.

год.

тижн.

год.

тижн.

год.

тижн.

год.

тижн.

тижн.

тижн.

ІІ

І

28
28


1314

1

2

52

ІІІ

ІІ

14
14


101424


ІІІ. ПЛАНОВИЙ РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ


^ Ступінь навчання

Курс

Код

Професія

Кваліфікація (категорія)

ІІ

1
перукар(перукар-модельєр)

перукар, перукар 2 класу

ІІІ

2
перукар(перукар-модельєр)

перукар 1 класу,

перукар-модельєр


^ ІV. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ, ЛАБОРАТОРІЙ, МАЙСТЕРЕНЬ


МАЙСТЕРНІ

ЛАБОРАТОРІЇ

КАБІНЕТИ

загально професійної підготовки

КАБІНЕТИ

професійно-теоретичної підготовки^ V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

^ Навчальні предмети за видами підготовки

Розподіл екзаменів за курсами

Всього годин на навчання

В т.ч. ЛПЗ

ІІ ступінь навчання

^ Всього годин

ІІІ ступінь

Всього годин

І курс

ІІ курс

І семестр

ІІ семестр

ІІІ семестр

ІV семестр

^ Кількість тижнівКількість тижнів
 1. Фізична підготовка:

Фізична культура 1. Загальнопрофесійна підготовка  1. Інформаційні технології  1. ^ Основи галузевої економіки і підприємництва  1. ^ Основи правових знань  1. ПДР
8

 1. Професійно-теоретична підготовка^ 3.1 Охорона праці
30

3.2….. 1. Професійно-практична підготовка  1. ^ Виробниче навчання у навчальному закладі  1. ^ Виробниче навчання на виробництві чи у сфері послуг  1. ^ Виробнича практика 1. ^ Предмети, що вільно обираються 1. ^ Державна кваліфікаційна атестація та поетапна кваліфікаційна атестація при подовженні навчання 1. Консультації 1. ^ Загальний обсяг навчального часу (без п. 7)^ VІ. ПОЯСНЕННЯ ДО ПЛАНУ

1.

2.

ПОГОДЖЕНО

на засіданні методичної комісії

____________ ______________

Голова комісії ______________

ПОГОДЖЕНО

Методист НМК ПТО у м. Києві

__________ ________________ (підпис) (П.І.П)

ДИРЕКТОР

____________ _______________

(підпис) (П.І.П)Додаток 2


Підготовано до друку Аврамчук В.А.


М^ ЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СПРАВИ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ


Вступ

Порядок ліцензування освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019. Вона складена з урахуванням нормативних документів з освіти та „...встановлює загальні вимоги до ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, визначає процедуру самооцінки спроможності суб'єктів освітньої діяльності щодо надання освітніх послуг, проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень та їх оформлення, видачі і переоформлення ліцензій, видачі їх дублікатів, а також прийняття рішень про обмеження діяльності суб'єктів у сфері освіти...”.

Згідно названій постанові ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти: первинна професійна підготовка (з видачею диплома кваліфікованого робітника); перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації; професійно-технічне навчання (з видачею свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації).

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти визначені наказом Міністерства освіти і науки від 24 грудня 2003 р. № 847.

Форму заяви про проведення ліцензування та методику визначення можливостей навчального закладу щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері професійно-технічної освіти затверджено наказом Міністерства освіти та науки України від 21 січня 2009 р. № 30.

Названа методика є основою для розробки нижче наведених методичних рекомендацій.

Для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг в сфері професійно-технічної освіти навчальні заклади, що планують ліцензування освітніх послуг, подають до секції професійно-технічної освіти Київської міської регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів обґрунтування можливості щодо ліцензування діяльності із надання освітньої послуги. Обґрунтування складається у формі самоаналізу, де аналізується стан спроможності навчального закладу надавати певну освітню послугу.

У самоаналізі, яке подається у вигляді таблиць (кожна з яких підписується керівником), на підставі власних можливостей матеріально-технічного, навчально-методичного і кадрового забезпечення обґрунтовується необхідність започаткування освітньої послуги, доводиться спроможність навчального закладу забезпечити її якісну реалізацію на рівні вимог державних стандартів та відповідно до норм чинного законодавства.

Самоаналіз складається у трьох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією сторінок.

Показники, зазначені у таблицях самоаналізу, подаються у відповідності до існуючих нормативних вимог.


Формування ліцензійної справи

1. Документи у справі формуються відповідно до змісту ліцензійної справи:

№ з/п

Складові справи

Стор.

1.

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги
1.1.

Загальна характеристика _____________________________

назва навчального закладу
1.2.

Відомості про наявні і потенційні можливості навчального закладу
1.2.1.

Навчально-матеріальна база1.2.1.1. Кількісні показники навчально-матеріальної бази за професією1.2.1.2. Відомості про навчально-матеріальну базу
1.2.2.

Освітньо-кваліфікаційні, кваліфікаційні характеристики, робочі навчальні плани
1.2.3.

Кадрове забезпечення професійної підготовки1.2.3.1. Кількісні показники кадрового забезпечення за професією1.2.3.2. Якісний склад кадрового забезпечення за професією
1.2.4.

Інформаційне забезпечення1.2.4.1. Перелік наявної навчальної літератури1.2.4.2. Перелік вітчизняних та зарубіжних періодичних видань фахового спрямування
2.

Установчі документи (статут, положення, установчий договір)
3.

Копія рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про утворення навчального закладу (навчального підрозділу)
4.

Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, свідоцтв про атестацію
5.

Копії свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу (юридичної особи) і довідки про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
6.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу (юридичної особи): дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчене звання, першої сторінки паспорта
7.

Висновки експертної комісії
8.

Висновки Регіональної експертної ради
* стосується заявників, які ліцензуються повторно на заявлену послугу.


У випадку ліцензування надання освітніх послуг за декількома професіями одночасно Обґрунтування подається на кожну професію окремо за Змістом, наведеним нижче:

№ з/п

Складові справи

Стор.

1.

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги
1.1.

Загальна характеристика _____________________________

назва навчального закладу
1.2.

Відомості про наявні і потенційні можливості навчального закладу
1.2.1.

Навчально-матеріальна база^ 1. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги*1.2.1.1. Кількісні показники навчально-матеріальної бази за професією ______________1.2.1.2. Відомості про навчально-матеріальну базу
1.2.2.

Освітньо-кваліфікаційні, кваліфікаційні характеристики, робочі навчальні плани
1.2.3.

Кадрове забезпечення професійної підготовки1.2.3.1. Кількісні показники кадрового забезпечення за професією __________________1.2.3.2. Якісний склад кадрового забезпечення за професією ______________________
1.2.4.

Інформаційне забезпечення1.2.4.1. Перелік наявної навчальної літератури1.2.4.2. Перелік вітчизняних та зарубіжних періодичних видань фахового спрямування^ 2. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги2.2.1.1. Кількісні показники навчально-матеріальної бази за професією ______________2.2.1.2. Відомості про навчально-матеріальну базу
2.2.2.

Освітньо-кваліфікаційні, кваліфікаційні характеристики, робочі навчальні плани
2.2.3.

Кадрове забезпечення професійної підготовки2.2.3.1. Кількісні показники кадрового забезпечення за професією __________________2.2.3.2. Якісний склад кадрового забезпечення за професією _______________________
2.2.4.

Інформаційне забезпечення2.2.4.1. Перелік наявної навчальної літератури2.2.4.2. Перелік вітчизняних та зарубіжних періодичних видань фахового спрямування^ 3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги

4.

Установчі документи (статут, положення, установчий договір)

Положення про освітню діяльність
5.

^ Копія рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про утворення навчального закладу (навчального підрозділу)
6.

Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, свідоцтв про атестацію
7.

Копії свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу (юридичної особи) і довідки про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
8.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу (юридичної особи): дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчене звання, першої сторінки паспорта
9.

Висновки експертної комісії
10.

Висновки Регіональної експертної ради
6345712029692238.html
6345814513977089.html
6345909896000517.html
6345978014118684.html
6346124613596392.html