Концепція розвиткуМіністерство транспорту та зв’язку України

Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації


ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ

ім. О.С. ПОПОВА
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
ОНАЗ ім. О.С. Попова

на 2007-2014 рр.


«Вначале было слово»

Евангелие от Иоанна

Одеса 2007

Міністерство транспорту та зв’язку України

Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації


^ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ

ім. О.С. ПОПОВА


КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

на 2007 – 2014 рр.


Если мы хотим создать новый мир,

Материал для этого уже готов.

Первый тоже был создан из хаоса.

Роберт Купллен


^ УЗГОДЖЕНО УЗГОДЖЕНО

на засіданні на засіданні

Наглядової ради Вченої ради ОНАЗ

ОНАЗ ім. О.С. Попова ім. О.С. Попова

від 25 червня 2007 р. протокол № 9

від 28 травня 2007 р.


Одеса 2007

Каждый хочет, чтобы его информировали честно,

беспристрастно, правдиво и в полном соответствии с его взглядами.

Гилберт Черстертон


Вступ

Кінець ХХ століття та початок третього тисячоліття характеризується зародженням інформаційного суспільства. Людство підійшло до межі, коли доля "внеску" до ВНП від інформаційних послуг стає порівняною з "внеском" від сировинних ресурсів, створення передових технологій, організації прогресивного виробництва тощо.

Відомо, що розвиток усіх галузей господарства визначається рівнем їх інформатизації, а необмежений доступ до інформації впливає також на соціум в цілому і на кожну людину окремо.

Таким чином, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є ключовим важелем розвитку інформаційного суспільства. ^ Будь який розвиток вимагає забезпечення людськими ресурсами.

Загальновизнаним є той факт, що від якості вищої освіти залежить майбутнє країни, оскільки сама освіта формує найважливіше багатство держави – людський потенціал. Тому цілком справедливим є ствердження, що підвищенням якості вищої освіти і його вплив на розвиток економіки має стати стратегічним національним пріоритетом України.

Можна назвати декілька причин, які мають стимулювати роботи у названій сфері. Головна з них – перегляд самого поняття "якість" стосовно вищої освіти та навчального закладу.

Якість вищої освіти традиційно пов’язується зі змістом і формою навчального процесу, який базується на кваліфікації та досвіді викладачів. Але швидкоплинність змін, що відбуваються у світі, примушує переглянути усталені погляди. Тому не можуть залишатись осторонь від процесу змін ані структура, ані форма навчального процесу. Це означає, що нові уявлення щодо якості будуть пов’язані не з "косметичною адаптацією" вузу до нових умов, а з необхідністю глибокої перебудови основ його діяльності.

До радикальних дій спонукає і демографічна ситуація. Через декілька років Україна пройде через "демографічну яму", що викличе припинення існування чи не половини вузів. Їм просто не вистачить бажаючих навчатися. Тобто, для виживання потрібно шукати нові конкурентні переваги.

Але є більш довготривала загроза: стрімкого розвитку набуває прогрес глобалізації ринків та пов’язаний з ним процес загострення конкуренції. Ця обставина накладає на систему освіти проблеми небачених масштабів.

Особливою стала проблема якості підготовки кадрів у зв’язку зі входженням України до Європейського освітнього простору. На сьогодні можна визначити низку загальних факторів, що суттєво погіршили рівень надання послуг вищої освіти:

Метою концепції є визначення стратегічних напрямів розвитку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (в подальшому Академія), які забезпечать:

Завданням концепції є формування найбільш ефективних рейтингових дій в кожному із стратегічних напрямів, які забезпечать модернізацію освітньо-наукової діяльності та виховної роботи в контексті європейських вимог.

Реалізація концепції повинна дозволити Академії вистояти у жорсткій конкурентній боротьбі на ринку освітніх та нових послуг.

В основу Концепції покладено наступні принципи:

Стратегічні напрями:

 1. Перетворення академії в корпоративний навчальний заклад.

 2. Розвиток системи управління якістю підготовки фахівців.

 3. Формування якісного контингенту студентів Академії.

 4. Моніторинг ринку праці випускників академії, та зв’язок з виробництвом.

 5. Впровадження новітніх технологій навчання.

 6. Розвиток навчально-методичної бази.

 7. Гуманітарне виховання та розвиток студентського самоврядування.

 8. Інтеграція Академії в світовий освітній простір.

 9. Впровадження кредитно-модульної системи навчання.

 10. Відтворення кадрового потенціалу.

 11. Розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

 12. Рейтингова мотивація професорсько-викладацького складу академії.

 13. Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців.

 14. Розвиток матеріальної та соціальної бази, заходи з енергозбереження.

Концепція базується на заходах щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", "Концепції розвитку поштового зв’язку України", Концепції розвитку ВАТ "Укртелеком", Програми створення Єдиної національної системи зв’язку України, Національної програми інформатизації, Указу Президента України "Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави", рішень Женевського Самміту з питань інформаційного суспільства, Основних засад розвитку вищої освіти України (в контексті Болонського процесу) (К.-Тернопіль, 2004), Модернізації вищої освіти України і Болонського процесу (К., 2004), Вищої освіти України і Болонського процесу (Навч. посібник за ред. В.Г. Кременя. – Тернопіль, 2004), Указу Президента України "Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні", Указу Президента України "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів", Наказів Міністерства освіти та науки України "Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", "Про затвердження положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України", "Про затвердження положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси", Положення про вищий навчальний заклад, "Болонський процес: зближення, а не уніфікація" (Кремень В.Г. "Дзеркало тижня" № 48, 2003), "Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти" (Журавський В.С., Згуровський М.З. ІВЦ "Видавництво "Політехніка"", 2003), "Болонський процес у фактах і документах" (Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003), Матеріалів науково-практичного семінару "Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації" (Вид-во "Львівська політехніка", 2003).


^ В одиночку человек только слабое творение…

Но чего только не в состоянии сделать тот же человек,

объединившись с себе подобными.

В. Вейтлинг


Общая тяговая сила нескольких покровителей

равна сумме их индивидуальных сил,

помноженных на число покровителей.

«Теорема Холла»


6355563477808778.html
6355694992462117.html
6355921984526120.html
6356152672276457.html
6356295205368740.html